тел.:067 465 73 98

Центр земельного права

Новини

Оренда та аквакультура

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
 
ПОСТАНОВА
 
від 30 вересня 2015 р. N 981
 
Київ
 
Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об'єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури
 
Відповідно до статей 7 і 14 Закону України "Про аквакультуру" Кабінет Міністрів України постановляє:
 
Затвердити такі, що додаються:
 
Типовий договір користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об'єкта для цілей аквакультури;
 
Типовий договір користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури.
 
 
 
Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК
 
Інд. 75
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 981
 
 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об'єкта для цілей аквакультури
 
______________________________
(місце укладення)
 
___ ____________ 20__ р.
Орендодавець (уповноважена ним особа) _________________________________________________
                                                                                                                                       (найменування орендодавця,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   підтвердження повноважень на укладення договору)
з однієї сторони, та орендар _____________________________________________________________
                                                                                                                       (найменування юридичної особи
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про нижченаведене.
 
 
Предмет договору
 
1. Орендодавець надає, а орендар приймає у користування на умовах оренди частину рибогосподарського водного об'єкта для розміщення плавучих рибницьких садків для цілей аквакультури, який розташовується
_____________________________________________________________________________________
                                                         (назва рибогосподарського водного об'єкта, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         координати об'єкта оренди)
 
 
Об'єкт оренди
 
2. У користування на умовах оренди передається частина рибогосподарського водного об'єкта, визначеного у пункті 1 цього договору, загальною площею
_____________________________________________________________________________________
               (площа об'єкта оренди в межах визначених координат, який передається у користування на умовах оренди)
для цілей аквакультури (далі - об'єкт оренди) в межах визначених координат.
 
3. Разом з об'єктом оренди передається (не передається) _____________________________________
                                                                  (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (площа прибережної захисної смуги, смуги відведення)
 
Передача у користування земельної ділянки, що надається разом з об'єктом оренди, здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.
 
 
Строк дії договору
 
4. Договір укладено на ___________ років з ______ по _____ включно.
 
Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ робочих днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавцю про намір продовжити його дію.
 
 
Орендна плата
 
5. Орендна плата становить ______________________________________________________ гривень
                                                                                                           (зазначається цифрами і словами)
за період _____________________________________________________________________________
                                                                   (періодичність сплати орендної плати: місяць, квартал тощо)
 
6. Орендна плата вноситься орендарем шляхом ____________________________________________
                                                                                                                                                (перерахування коштів на
_____________________________________________________________________________________
                       розрахунковий рахунок, внесення в касу, строк, до якого вноситься (сплачується) орендна плата)
 
7. Обчислення розміру плати за користування об'єктом оренди для цілей аквакультури здійснюється орендодавцем з урахуванням індексації та коефіцієнтів індексації відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, рибогосподарської технологічної водойми, затвердженої наказом Мінагрополітики від 14 січня 2014 р. N 11.
 
8. За порушення строків, розміру та/або умов внесення плати за користування об'єктом оренди винна сторона несе відповідальність, передбачену законом.
 
 
Умови використання об'єкта оренди
 
9. Об'єкт оренди надається орендарю в порядку та строки, передбачені умовами цього договору.
 
10. Орендодавець має право:
 
1) на безперешкодний доступ до об'єкта оренди з метою перевірки виконання орендарем умов цього договору;
 
2) вимагати від орендаря використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
 
3) вимагати забезпечення екологічної безпеки водокористування шляхом дотримання природоохоронного законодавства, державних стандартів, норм і правил щодо використання частин водних об'єктів;
 
4) обмежити використання об'єкта оренди у разі загрози виникнення інфекційних захворювань гідробіонтів, а також в інших передбачених законодавством випадках;
 
5) змінити умови водокористування з метою забезпечення охорони водних біоресурсів та державних інтересів;
 
6) вимагати внесення орендної плати згідно з умовами договору;
 
7) звертатися до суду щодо примусового виконання орендарем зобов'язань;
 
8) достроково розірвати цей договір з підстав, передбачених договором або законодавством.
 
11. Орендодавець зобов'язаний:
 
1) виконувати в повному обсязі всі умови цього договору;
 
2) передати об'єкт оренди орендарю;
 
3) прийняти об'єкт оренди від орендаря після закінчення строкового платного використання на умовах оренди.
 
12. Орендар має право:
 
1) користуватися об'єктом оренди відповідно до цільового призначення;
 
2) власності на об'єкти аквакультури та продукції аквакультури, отримані (здобуті) після отримання об'єкта оренди.
 
13. Орендар зобов'язаний:
 
1) виконувати в повному обсязі всі умови цього договору;
 
2) здійснювати аквакультуру способами, що не допускають заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, зменшення запасів водних біоресурсів, їх кількісного та якісного складу у водних об'єктах (їх частинах);
 
3) забезпечити збереження екологічного середовища об'єкта оренди та умов існування водних біоресурсів;
 
4) здійснювати заходи на об'єкті оренди з профілактики та боротьби із захворюваннями і запобігати загибелі об'єктів аквакультури;
 
5) проводити роботи і здійснювати заходи з рибогосподарської меліорації відповідно до законодавства;
 
6) безперешкодно допускати на об'єкт оренди працівників Держрибагентства для нагляду за цільовим використанням об'єкта оренди;
 
7) відшкодовувати збитки, заподіяні у результаті порушення вимог природоохоронного законодавства;
 
8) своєчасно здійснювати заходи із запобігання та ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій на об'єкті оренди;
 
9) інформувати орендодавця про аварії та надзвичайні ситуації на об'єкті оренди;
 
10) утримувати в належному стані прибережні захисні смуги, смуги відведення, дотримуватися вимог обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах навколо об'єкта оренди;
 
11) утримувати в справному технічному стані гідротехнічні та інші споруди, розташовані на об'єкті оренди;
 
12) вести на об'єкті оренди облік вилучення водних біоресурсів в установленому законодавством порядку;
 
13) своєчасно вносити плату за користування об'єктом оренди.
 
 
Умови передачі/повернення об'єкта оренди орендарю
 
14. За згодою сторін під час використання об'єкта оренди для його збереження вживаються такі додаткові заходи: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
15. Передача об'єкта оренди орендарю проводиться згідно з актом приймання-передачі об'єкта оренди, який підписується в ______-денний строк з моменту підписання договору.
 
16. Повернення об'єкта оренди проводиться на загальних підставах після здійснення орендарем очищення об'єкта оренди від залишків обладнання (садки, колектори тощо).
 
 
Ризик випадкового пошкодження об'єкта оренди чи його частини
 
17. Ризик випадкового пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).
                                                                                                    (непотрібне закреслити)
 
18. Випадкове пошкодження об'єкта оренди визначається на підставі
_____________________________________________________________________________________
 
19. Збитки, завдані випадковим пошкодженням об'єкта оренди, визначаються згідно з пунктом 28 цього договору та відшкодовуються в установленому законодавством порядку.
 
 
Зміна умов договору і припинення його дії
 
20. Дія цього договору припиняється шляхом його розірвання:
 
1) після закінчення строку дії цього договору;
 
2) за згодою сторін.
 
21. Договір може бути розірваним орендодавцем в односторонньому порядку за умови:
 
1) погіршення екологічного стану експлуатованого об'єкта оренди;
 
2) нанесення збитків водному об'єкту, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері аквакультури;
 
3) за рішенням суду та в інших випадках, встановлених законом.
 
22. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
 
 
Відповідальність сторін
 
23. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до цього договору та закону.
 
24. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини (обставини непереборної сили).
 
25. У разі погіршення стану об'єкта оренди орендодавець має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
 
26. Поліпшення стану об'єкта оренди, здійснене орендарем без згоди орендодавця, яке неможливо відокремити від об'єкта оренди, не підлягає відшкодуванню.
 
27. Орендодавець (орендар) має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання зобов'язань, передбачених цим договором.
 
Збитками вважаються:
 
фактичні втрати, яких завдано у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору, а також витрати, які здійснені або повинні бути здійсненими для відновлення свого порушеного права;
 
доходи, які не отримані в разі неналежного виконання умов цього договору.
 
28. Розмір збитків визначається в установленому порядку на підставі документально підтверджених даних ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                           (визначається склад і джерела походження документації, на підставі якої розраховуються збитки)
 
 
Прикінцеві положення
 
29. Договір набирає чинності з дня його підписання.
 
30. У випадках, не визначених умовами договору, сторони керуються законодавством України.
 
31. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких перебуває в орендодавця, другий - в орендаря.
 
Невід'ємними частинами договору є план або схема частини рибогосподарського водного об'єкта, акт приймання-передачі об'єкта оренди.
 
 
Місцезнаходження та реквізити сторін
 
Орендодавець
Орендар
Підписи сторін
 
Від орендодавця
Від орендаря
______________________________
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові
______________________________
                     уповноваженої особи)
______________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові
______________________________
                     уповноваженої особи)
М. П.*
М. П.*
____________
* Відбиток печатки проставляється за її наявності.
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. N 981
 
 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
користування на умовах оренди акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури
 
_____________________________
(місце укладення)
 
___ ____________ 20__ р.
Орендодавець (уповноважена ним особа) _________________________________________________
                                                                                                                                      (найменування орендодавця,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 підтвердження повноважень на укладення договору)
з однієї сторони, та орендар _____________________________________________________________
                                                                                                              (найменування юридичної особи або
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про нижченаведене.
 
 
Предмет договору
 
1. Орендодавець надає, а орендар приймає у користування на умовах оренди акваторію (водний простір) внутрішніх морських вод, територіального моря України, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури, який розташовується ____________________________________________________________________________________
                            (назва рибогосподарського водного об'єкта, місцезнаходження, координати об'єкта оренди)
 
 
Об'єкт оренди
 
2. Об'єктом оренди за цим договором є в межах визначених координат акваторія (водний простір) внутрішніх морських вод, територіального моря України, виключної (морської) економічної зони України, яка визначена у пункті 1 цього договору, загальною площею __________________________
                                                                                                                                                      (площа об'єкта оренди в межах визначених
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           координат, гектарів)
для цілей морської аквакультури (далі - об'єкт оренди).
 
3. Разом з об'єктом оренди передається (не передається) _____________________________________
                                                                                                                                                               (необхідне підкреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (площа прибережної захисної смуги, смуги відведення)
 
Передача у користування земельної ділянки, що надається разом з об'єктом оренди, здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.
 
 
Строк дії договору
 
4. Договір укладено на _________ років з ______ по _______ включно.
 
Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ робочих днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавцю про намір продовжити його дію.
 
 
Орендна плата
 
5. Орендна плата становить ______________________________________________________ гривень
                                                                                                          (зазначається цифрами і словами)
за період _____________________________________________________________________________
                                                                   (періодичність сплати орендної плати: місяць, квартал тощо)
 
6. Орендна плата вноситься орендарем шляхом ____________________________________________
                                                                                                                                                (перерахування коштів на
_____________________________________________________________________________________
                       розрахунковий рахунок, внесення в касу, строк, до якого вноситься (сплачується) орендна плата)
 
7. Обчислення розміру плати за користування об'єктом оренди для цілей морської аквакультури здійснюється орендодавцем з урахуванням індексації та коефіцієнтів індексації відповідно до методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України, затвердженої в установленому порядку.
 
8. За порушення строків, розміру та/або умов внесення плати за користування об'єктом оренди винна сторона несе відповідальність, передбачену законом.
 
 
Умови використання об'єкта оренди
 
9. Об'єкт оренди передається орендарю в порядку та строки, передбачені умовами цього договору.
 
10. Орендодавець має право:
 
1) на безперешкодний доступ до об'єкта оренди з метою перевірки виконання орендарем умов цього договору;
 
2) вимагати від орендаря використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
 
3) вимагати забезпечення екологічної безпеки водокористування шляхом дотримання природоохоронного законодавства, державних стандартів, норм і правил щодо використання частин водних об'єктів;
 
4) обмежити використання об'єкта оренди у разі загрози виникнення інфекційних захворювань гідробіонтів, а також в інших передбачених законодавством випадках;
 
5) змінити умови водокористування з метою забезпечення охорони водних біоресурсів та державних інтересів;
 
6) вимагати внесення орендної плати згідно з умовами договору;
 
7) звертатися до суду щодо примусового виконання орендарем зобов'язань;
 
8) достроково розірвати цей договір з підстав, передбачених договором або законом.
 
11. Орендодавець зобов'язаний:
 
1) виконувати в повному обсязі всі умови цього договору;
 
2) передати об'єкт оренди орендарю;
 
3) прийняти об'єкт оренди від орендаря після закінчення використання на умовах оренди.
 
12. Орендар має право:
 
1) користуватися об'єктом оренди відповідно до цільового призначення;
 
2) власності на об'єкти аквакультури та продукції аквакультури, отримані (здобуті) після отримання об'єкта оренди.
 
13. Орендар зобов'язаний:
 
1) виконувати в повному обсязі всі умови цього договору;
 
2) здійснювати аквакультуру способами, що не допускають заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
 
3) забезпечити збереження екологічного середовища об'єкта оренди та умов існування водних біоресурсів;
 
4) здійснювати заходи на об'єкті оренди з профілактики та боротьби із захворюваннями і запобігати загибелі об'єктів аквакультури;
 
5) безперешкодно допускати на об'єкт оренди працівників Держрибагентства для нагляду за цільовим використанням об'єкта оренди;
 
6) відшкодувати збитки, заподіяні у результаті порушення вимог природоохоронного законодавства;
 
7) своєчасно здійснювати заходи із запобігання та ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій на об'єкті оренди;
 
8) інформувати орендодавця про аварії та надзвичайні ситуації на об'єкті оренди;
 
9) утримувати в належному стані прибережні захисні смуги, смуги відведення, дотримуватися вимог обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах навколо об'єкта оренди;
 
10) утримувати в справному технічному стані гідротехнічні та інші споруди, розташовані на об'єкті оренди;
 
11) своєчасно вносити плату за користування об'єктом оренди.
 
 
Умови і строки передачі/повернення об'єкта оренди орендарю
 
14. За згодою сторін під час використання об'єкта оренди для його збереження вживаються такі додаткові заходи: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
15. Передача об'єкта оренди орендарю проводиться згідно з актом приймання-передачі об'єкта оренди, який підписується в ______-денний строк з дня підписання договору.
 
16. Повернення об'єкта оренди проводиться на загальних підставах після здійснення орендарем очищення об'єкта оренди від залишків обладнання (садки, колектори тощо).
 
 
Ризик випадкового пошкодження об'єкта оренди чи його частини
 
17. Ризик випадкового пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).
                                                                                                   (непотрібне закреслити)
 
18. Випадкове пошкодження об'єкта оренди визначається на підставі
_____________________________________________________________________________________
 
19. Збитки, завдані випадковим пошкодженням об'єкта оренди, визначаються згідно з пунктом 28 цього договору та відшкодовуються в установленому законодавством порядку.
 
 
Зміна умов договору і припинення його дії
 
20. Дія цього договору припиняється:
 
1) після закінчення строку дії цього договору;
 
2) за згодою сторін.
 
21. Договір може бути розірваним орендодавцем в односторонньому порядку за умови:
 
1) погіршення екологічного стану експлуатованого об'єкта оренди;
 
2) нанесення збитків водному об'єкту, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері аквакультури;
 
3) за рішенням суду та в інших випадках, встановлених законом.
 
22. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
 
 
Відповідальність сторін
 
23. За невиконання або неналежне виконання цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до цього договору та закону.
 
24. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини (обставини непереборної сили).
 
25. У разі погіршення стану об'єкта оренди орендодавець має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
 
26. Поліпшення стану об'єкта оренди, здійснене орендарем без згоди орендодавця, яке неможливо відокремити від об'єкта оренди, не підлягає відшкодуванню.
 
27. Орендодавець (орендар) має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання зобов'язань, передбачених цим договором.
 
Збитками вважаються:
 
фактичні втрати, яких завдано у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору, а також витрати, які здійснені або повинні бути здійсненими для відновлення свого порушеного права;
 
доходи, які не отримані в разі неналежного виконання умов цього договору.
 
28. Розмір збитків визначається в установленому порядку на підставі документально підтверджених даних _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                        (визначається склад і джерела походження документації, на підставі якої розраховуються збитки)
 
 
Прикінцеві положення
 
29. Договір набирає чинності з дня його підписання.
 
30. У випадках, не визначених умовами договору, сторони керуються законодавством України.
 
31. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких перебуває в орендодавця, другий - в орендаря.
 
Невід'ємними частинами договору є план або схема акваторії (водного простору), акт приймання-передачі об'єкта оренди.
 
 
Місцезнаходження та реквізити сторін
 
Орендодавець
Орендар
Підписи сторін
 
Від орендодавця
Від орендаря
______________________________
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові
______________________________
                    уповноваженої особи)
______________________________
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові
______________________________
                    уповноваженої особи)
М. П.*
М. П.*
____________
* Відбиток печатки проставляється за її наявності.
 
____________
 
 
 
Google+